עדכון קורונה – היתר עבודה בשעות נוספות 17.3.2020

לקוחות יקרים,
 
אתמול פרסם שר העבודה היתר מיוחד להעסקת עובדים בשעות נוספות.
 
בהתאם להיתר, בשבוע עבודה עובד לא יועסק מעל 67 שעות, כולל שעות ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות.
 
אורך יום העבודה, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות ביום, אך ניתן להעסיק עובד 8 פעמים בחודש, 14 שעות עבודה ביום.
 
ההיתר תקף, בשלב זה, עד ליום 2.5.2020.
 
מצ”ב נוסח ההיתר כפי שפורסם ברשומות, לנוחותכם.