שינוי תדירות העבודה במשמרות לילה

במהלך חודש מרץ 2018 תוקן חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951, ושונה ההסדר שהיה קבוע בו לעניין תדירות העבודה במשמרות לילה.

במסגרת התיקון ניתן כעת להעסיק עובד במשמרות לילה שבוע אחד במהלך תקופה של שבועיים, ולא שבוע אחד בתקופה של שלושה שבועות כפי שהיה קבוע בחוק עד כה.

במקרים בהם סדרי העבודה, תפקידו של עובד או טובתו מחייבים זאת, ניתן לפנות בבקשת היתר למשרד הכלכלה לחרוג מן המכסה האמורה.

יש להזכיר – משמרת לילה מוגדרת כמשמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-6:00.

בגין משמרת לילה העובד לא זכאי לתוספת שכר כלשהי (למעט במקרה בו קיים הסכם קיבוצי או אישי המגדיר את הזכות האמורה), והשוני בינה לבין משמרת יום הוא בשעות העבודה הרגילות.

במשמרת לילה העובד יעבוד 7 שעות רגילות בלבד, וכל שעה מעבר לכך תיחשב שעה נוספת, על פי התגמול הקבוע בדין (125% משכר השעה הרגילה על השעתיים הראשונות, ו-150% על כל שעה נוספת מעבר לכך).