עדכון קורונה (08/2021): השתתפות המדינה במימון דמי בידוד לעובדים החייבים בבידוד בשל מגפת הקורונה

לאור שאלות רבות שהגיעו למשרדי בתקופה האחרונה, מצאתי לנכון להוציא עדכון זה הנוגע להשתתפות המדינה בדמי בידוד לעובדים החייבים בבידוד בשל מגפת הקורונה, בהתאם להוראות משרד הבריאות, המתחדשות ומתעדכנות מעת לעת.

הוראת השעה הראשונה שהוצאה בעניין זה הוצאה בחודש נובמבר 2020, הוארכה בחודש אפריל 2021 ועודכנה ושונתה מעט בחודש אוגוסט 2021.

הוראת השעה מחודש נובמבר 2020

בחודש נובמבר 2020 חוקק בכנסת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 ("הוראת השעה"), הנוגעת להשתתפות המדינה בעלויות דמי הבידוד לעובדים המחויבים להימצא בבידוד מכוח הוראות משרד הבריאות.

על פי הוראת השעה, עובדים הזכאים לדמי בידוד הם עובדים העונים על כל התנאים המצטברים הבאים:

 1. העובד נעדר מעבדותו כיוון שחלה עליו או על ילדו (שטרם מלאו לו 16 שנה או שהוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי) חובת בידוד;
 2. העובד דיווח על הבידוד למשרד הבריאות לפי צו בידוד בית והמציא למעסיק העתק מהדיווח;
 3. העובד שהה בבידוד לפי צו בידוד בית.

חשוב להבהיר כי עובד שנדרש לבידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת, ולא נשלח אליה מטעם המעסיק (כלומר נסע נסיעה פרטית), לא יהיה זכאי לדמי בידוד בהתאם למתווה האמור.

אם העובד נדרש לנסוע לחו"ל מטעם המעסיק ונדרש לבידוד עם שובו ארצה, הוא יהיה זכאי לקבל מהמעסיק תשלום דמי בדידו בעד על ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד.

עוד חשוב לציין כי עובד שהוא חולה קורונה אינו זכאי לדמי בידוד, אלא לדמי מחלה על פי הוראות חוק דמי מחלה.

עובד שעונה על התנאים האמורים לעיל, יהיה זכאי לתשלום "דמי בידוד" מהמעסיק בעד ימי העבודה בהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, למעט יום בידוד אחד, שגם בגינו ניתן לקבל תשלום, אך על חשבון יום חופשה שנתית.

התשלום בגין ימי הבידוד הוא בגובה דמי המחלה לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976.

דמי הבידוד ישולמו על פי שבוע העבודה הרגיל של העובד – חמישה או שישה ימי עבודה.

אם קיים במקום העבודה הסדר מיטיב, לפיו העובד זכאי לדמי מחלה (או דמי בידוד) מהיום הראשון להיעדרות, הוא יהיה זכאי לתשלום גם בעד יום הבידוד שאינו בתשלום, אלא אם המעסיק הודיע לו כי אינו זכאי לתשלום בגין יום זה.

המעסיק יפחית עד ארבעה ימי מחלה ממכסת ימי המחלה של עובד שמקבל דמי בידוד (תשומת לבכם לשינוי בחודש אוגוסט 2021 – הופחת לשלושה בשל קיצור תקופת הבידוד), ואם אין לעובד יתרה מספקת של ימי מחלה, ניתן להכניסו ליתרה שלילית על חשבון ימי המחלה העתידיים ("ימי מחלה מחויבים"). אם העסקתו של העובד תסתיים ותהיה צבורה לחובתו יתרת מחלה שלילית, ניתן יהיה לקזזה כנגד ימי חופשה צבורים, אך במקרה בו לא קיימת יתרת חופשה, לא ניתן לנכות את החוסר מזכויותיו האחרות של העובד בקשר עם תקופת עבודתו, כלומר החוב בגין ימי המחלה יימחק.

חשוב מאוד!! לעניין איסור פיטורים בתקופת מחלה (סעיף 4א לחוק דמי מחלה) – דינה של היעדרות בגין בידוד כהיעדרות בגין מחלה, וחל איסור על פיטורי העובד בתקופת הבידוד. כמובן שבתקופת הבידוד ימשיך המעסיק להפריש לעובד את מלוא התשלומים לקופות הגמל השונות והוותק של העובד במקום העבודה נשמר.

במידה והעובד והמעסיק סיכמו כי העובד יעבוד בתקופת הבידוד, העובד יהיה זכאי לשכרו הרגיל ולא לדמי בידוד, וכן לא יופחתו לו ימי מחלה בשל הבידוד. כמובן שהמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין ימים אלה.

שיפוי למעסיק: מעסיק אשר שילם לעובד דמי בידוד בהתאם לזכאותו כאמור לעיל, יקבל שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי, על פי הפירוט הבא:

בעד יום עבודה אחד בתקופת הבידוד – יקבל המעסיק שיפוי בשיעור של 100% מעלות יום הבידוד (אלא אם כן מדובר בהסדר מיטיב בקום העבודה, כמפורט לעיל, או בעובד שחזר מנסיעה לחו"ל מטעם המעסיק);

בעד שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד – השיפוי יחושב על פי מספר העובדים שהועסקו על ידי המעסיק ביום 1.8.2020: מעסיק שהעסיק עד 20 עובדים (כולל) – שיפוי בשיעור של 75% מעלות יום הבידוד; מעסיק שהעסיק יותר מ-20 עובדים – שיפוי בשיעור של 50% מעלות יום הבידוד.

בכדי לקבל את השיפוי, המעסיק נדרש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי תוך 60 ימים מתום החודש בו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.

כמובן שתנאי לתשלום האמור הוא שמשרד הבריאות הודיע למוסד ביטוח הלאומי כי העובד דיווח על שהייתו בבידוד.

יש לציין כי בהוראת השעה הוחלו ההוראות, בשינויים מסוימים, רטרואקטיבית מיום 1.10.2020 ועד 19.11.2020.

הארכת הוראת השעה בחודש אפריל 2021

הוראת השעה מחודש נובמבר 2020 אמורה היתה לפוג ביום 31.3.2021, אך הוארכה בחודש אפריל 2021 בשלושה חודשים נוספים (עד ליום 6.7.2021) בשל פיזור הכנסת ה-23 וקיום הבחירות. בהתאם לכך, התאים גם המוסד לביטוח לאומי את התקופה בה יוכלו מעסיקים לקבל שיפוי.

חידוש ושינוי הסדר ימי הבידוד בחודש אוגוסט 2021

ביום 5.8.2021 פורסם תיקון מס' 6 להוראת השעה, אשר חידש את הסדר ימי הבידוד שהסתיים ביום 7.7.2021, ובמסגרתו בוצעו מספר שינויים והתאמות, שהם:

 • ראשית, לגבי התקופה שמיום 8.7.2021 ועד ליום 4.8.2021 יחול ההסדר הקודם ובקשה לשיפוי בגין תקופה זו ניתן להגיש מיום 15.10.2021.
 • עובד ששוהה בבידוד, אך לא התחסן (ואין מניעה רפואית לכך) ואינו מחלים מקורונה, יהיה זכאי רק ל-75% מגובה דמי הבידוד ששולמו עד כה.
  • למרות זאת, קיימים חריגים לכלל, שעם התקיימותם, העובד יהיה זכאי לדמי בידוד מלאים, כאשר החריגים עוסקים בנסיבות שאינן תלויות בעובד ("עובד בבידוד מזכה"):
   • כניסה לבידוד טרם חלפו 30 ימים ממועד החיסון הראשון או שעה ימים ממועד החיסון השני, ובתנאי שהמציא על כך אישור למעסיק.
   • העובד הוא מחלים או מחוסן אך חייב בבידוד בהוראת משרד הבריאות, לדוגמה: מי שהיה במגע הדוק עם חולה; מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים; מי שקיבל ממצא חיובי ל-nCoV בבדיקת קורונה מיידית.
   • קיימת לעובד מניעה רפואית להתחסן על פי אישור רפואי שהציג למעסיק.
   • העובד שוהה בבידוד עם ילדו עליו חלה חובת בידוד (ילד שאינו חולה או חזר מחו"ל), ומסר למעסיקו הצהרה לפיה אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותו הוא "עובד בבידוד מזכה"), "הורה מלווה" (יוסבר בהמשך), או עצמאי שחדל לעבוד בשל בידוד הילד.
   • עובד קטין, מתחת לגיל 18.
   • העובד שוהה בבידוד בשל חזרתו לישראל ממדינה זרה אליה נשלח מטעם המעסיק.
   • העובד הוא "הורה מלווה" – עובד שלא חלה עליו חובת בידוד (מחלים או מחוסן שהמציא למעסיק אישור – תו ירוק) ושנעדר מעבודתו עקב חובת בידוד של ילדו (שלא בשל חזרה מחול או מחלת קורונה) והוא מסר למעסיקו הצהרה (לפי הטופס שבתוספת) לפיה אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותו הוא "עובד בבידוד מזכה"), "הורה מלווה", או עצמאי שחדל לעבוד בשל בידוד הילד, וכן מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח כאמור. "הורים מלווים לסירוגין" – עובדים שהם הורים מלווים ונעדרו מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יהיו זכאים לקבל דמי בידוד. יום ההיעדרות הראשון לבידוד שהוא כאמור, אינו בתשלום, ינוכה רק מההורה שנעדר ראשון. על שני ההורים למסור למעסיק הצהרה על ימי ההיעדרות של ההורה האחר מעבודתו בצירוף הצהרה של ההורה האחר למעסיקו. עובד כאמור יהיה זכאי לדמי בידוד החל מיום 1.1.21 ועד ליום 4.8.21 (בהתאם להסדר קודם). בקשה לשיפוי ביחס לבידוד זה תוגש החל מיום 15.10.21 ועד ליום 15.12.21 ובלבד שהעובד מסר למעסיק הצהרה והעתק מהדיווח למשרד הבריאות על הבידוד, עד ליום 5.9.2021.
 • הזכאות לדמי בידוד תינתן רק עבוד תקופת הבידוד המזערית האפשרית לפי צו בידוד בית, כאשר תקופת הבידוד המזערית כיום עומדת על 7 ימים (בכפוף לביצוע שתי בדיקות קורונה שתוצאותיהן שליליות)
 • בהתאם לקיצור תקופת הבידוד, שהמעסיק רשאי לקזז לעובד עד שלושה ימי מחלה בלבד ממכסת המחלה הצבורה (ולא ארבעה כפי שהיה קודם לכן).
 • לעניין שיפוי המעסיק – נקבע שיובאו בחשבון העלויות הנלוות ששילם המעסיק בפועל (כמו דמי ביטוח לאומי, בשיעור של יעלה על 30% מדמי הבידוד ששולמו לעובד בפועל. בנוסף, הוארך פרק הזמן בו ניתן להגיש את התביעה לקבלת השיפוי, מ-60 ימים ל-90 ימים מתום החודש בו שהה העובד בבידוד.

תוקפה של הוראת השעה, נכון להיום, הוא עד ליום 31.10.2021.

אני עומד לרשותכם בכל שאלה נוספת.

ככל המאמרים באתר, מאמר זה אינו מהווה תחליף לייצוג משפטי קונקרטי, והוא מובא לידיעה בלבד.

משרדנו ערוך לתת שירותים מלאים ללקוחותיו, גם במקרים של סגרים והגבלות, בפגישות וירטואליות ועבודה מרחוק.

איחולי בריאות טובה ופרנסה טובה לכל לקוחות המשרד ולכל אזרחי ישראל

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

העסקת נוער

קיימות מגבלות שונות בחוק על העסקת בני נוער ותנאים מיוחדים בהם יש לעמוד. במאמר קצר זה נסקור את ההוראות העיקריות: גילאים מותרים במהלך שנת הלימודים, הגיל המינימלי בו מותר להעסיק

קרא עוד >>
התעמרות בעבודה
התעמרות בעבודה

ביום 21.2.2021 ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (כב' השופט הבכיר כאמל אבו קאעוד), במסגרתו הוציא בית הדין צו לפיו על הנתבעת, עיריית ירושלים, לחדול לאלתר ממידור

קרא עוד >>
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: